Czwartek, 21 listopada 2019 r. | imieniny: Janusza, Marii

Uwaga!!! Nabór na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Uwaga!!! Nabór na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy Borzęcin.

icon ofertapracy1WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY P.POŻ.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa sie nabór:

1. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.poż.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

6) wykształcenie wyższe /preferowane administracja publiczna, ekonomiczne lub prawnicze lub średnie ekonomiczne i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku/.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw: (ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.)

2) odporność na stres i wysokie poczucie odpowiedzialności,

3) komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,

4) umiejętność posługiwania się komputerem i obsługi programów (m.in.: Word, Excel,)

5) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

6) dokładność, skrupulatność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych, przygotowanie dokumentacji dla potrzeb powiatowej komisji poborowej, prowadzenie wykazów poborowych korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz skierowanych do służby zastępczej, poszukiwanych za niestawiennictwo do poboru, ustalenie przyczyn niestawiennictwa, przygotowanie decyzji w sprawie uznania żołnierzy za pozostających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin, przygotowanie decyzji o nakładaniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń, realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych, sprawowanie nadzoru nad aktualizacją zestawów zadań obronnych, utrzymanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania, ustalenie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników urzędu na czas wojny, określanie jednostek organizacyjnych które będą realizować zadania obronne i ustalanie dla nich zakresu czynności, opracowywanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny, prowadzenie magazynu obrony cywilnej, opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej, planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną, zorganizowanie i przygotowanie do działań sił OC, aktualizacja planów działań formacji OC, planowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków OC do likwidacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof, opracowywanie i aktualizowanie planów: ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych, zastępczego miejsca szpitalnego;  współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy ludności poszkodowanej, przygotowywanie działań systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, planowanie i organizacja działalności szkoleniowo – popularyzacyjnej, prowadzenie w powyższym zakresie szkoleń, gromadzenie informacji o stanach nadzwyczajnych i stanach zagrożenia na terenie Gminy, informowanie społeczeństwa, dyrektorów jednostek oświatowych i opiekuńczych o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz sytuacjach alarmowych w celu ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń, wypracowywanie wskazówek w zakresie usuwania zagrożeń, prowadzenie rejestru spraw poufnych i zastrzeżonych, realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń, współpraca w tym zakresie z organami policji i straży pożarnych, analizowanie potrzeb jednostek OSP w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt, obsługa organizacyjna ochotniczych straży pożarnych, realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1) umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy (z ewentualnym obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) i opcją zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

2) pełny wymiar czasu pracy,

3) praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,

4) praca w siedzibie Urzędu oraz w sytuacjach kryzysowych w terenie.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Borzęcinie w m-cu czerwcu 2019 roku wynosił 0 % ogółu zatrudnionych.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny opatrzony klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”,

2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

3. Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

4. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

IX. Sposób i termin składania dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzęcinie albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.poż.”

2. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. – decyduje data wpływu dokumentów do adresata.

X. Inne informacje:

1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

4. Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie prawo :

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

5. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 14 68 46 007 lub 14 68 46 370 wew. 25 

Borzęcin dnia 26.07.2019r.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information