Poniedziałek, 21 października 2019 r. | imieniny: Urszuli, Hilarego

Podpisano umowę na budowę drogi "Zagórze" w Przyborowie
Podpisano umowę na budowę drogi "Zagórze" w Przyborowie.

IMG 6131Ruszyły prace związane z budową drogi „Zagórze” w Przyborowie, łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną „Łazy-Rudy Rysie”. W środę, 26 czerwca br. wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Joanna Baczyńska podpisali umowę z wykonawcą, którym w wyniku przeprowadzonego przetargu została firma Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka. Wykonawca, określone specyfikacją prace zrealizuje za kwotę 4 miliony 194 tysiące 943 złote.

- Nowy ciąg komunikacyjny wybudowany zostanie na odcinku 1555 metrów i będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami o szerokości 0,75 metra. Zadanie, zgodnie z umową zostanie zrealizowane do 30 listopada 2019 roku - informuje wójt Janusz Kwaśniak.

Wybudowana droga wyprowadzi ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Borzęcina-Borku i Przyborowa oraz odciąży mocno eksploatowane przez samochody ciężarowe drogi powiatowe.
Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 miliony 253 tysiące 953 złote, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. W realizacji inwestycji partycypują finansowo podmioty prywatne: "BUD-DRÓG" Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej "Centrala Nasienna" sp z o.o..

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tygodnik TEMI: Przedsiębiorcy szansą na sukces
Tygodnik TEMI: Przedsiębiorcy szansą na sukces.

htmlZ wójtem gminy Borzęcin, Januszem Kwaśniakiem - o planach inwestycyjnych oraz o realizacji dotychczasowych zadań, rozmawiał Sebastian Czapliński

- Urząd wójta gminy Borzęcin piastuje Pan od ponad 20 lat. Czy stosuje Pan jakąś tajemną metodę na sukces?

- Najważniejszy jest stały kontakt z mieszkańcami oraz umiejętność wsłuchania się w ich potrzeby. Poza tym niebagatelną rolę odgrywa sztuka kompromisu, który wypracowujemy od lat w wielu ważnych dla społeczności sprawach. Należy pamiętać, że praca w samorządzie jest społeczną służbą, stąd mieszkańcy gminy i ich potrzeby znajdują się w ścisłym centrum uwagi. Funkcję wójta pełni się nie tylko 8 godzin za biurkiem, ale również poza ścianami urzędu gminy. Niezliczona liczba wyjazdów służbowych, udział w konferencjach, spotkaniach, rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy gminy, kontakt z ludźmi także za pomocą mediów społecznościowych, wymagają ode mnie sporego zaangażowania i poświęcenia wielu godzin w ciągu dnia. Myślę, że ludzie to doceniają i dlatego stawiają na mnie podczas kolejnych wyborów.

-
Na urząd wójta Borzęcina został Pan wybrany po raz pierwszy w wieku 23 lat. Trudno sobie wyobrazić, że wówczas spodziewał się Pan, iż przez tak długi czas będzie pełnił tę funkcję.

- Nie spodziewałem się. Kiedy po raz pierwszy objąłem urząd, byłem bardzo młodym człowiekiem, najmłodszym wójtem w Polsce. Na początku wiele musiałem się uczyć. Stawiałem przede wszystkim na realizację zadań krótkoterminowych, czyli takich na maksymalnie dwie kadencje. Teraz jestem już zdecydowanie bardziej doświadczony. Pojawiają się nowe pomysły, które wraz z radą gminy staram się wdrażać w życie. Ważną rolę odgrywają w tym wszystkim pozyskiwane przez nas fundusze zewnętrzne. Gdyby nie one, trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie większych inwestycji.

aed810b3a8bea75dc80a3c4d78f523e7 L
- A inwestycji w ostatnich latach nie brakowało...

- Wśród nich są ważne i mniej ważne. Nie da się jednak ukryć, że było ich naprawdę sporo. Przede wszystkim zmodernizowaliśmy w naszej gminie obiekty kubaturowe, wybudowaliśmy sieć wodociągową w każdej miejscowości, bezpłatny internet dla mieszkańców, powstały nowoczesne hale i obiekty sportowe, remizy, budynki wielofunkcyjne, Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, czy też wykonaliśmy zabezpieczenie przeciwpowodziowe. O budowie licznych dróg gminnych czy mostów także nie powinniśmy zapominać. Jest tego tak wiele, że nie sposób wszystko wymienić. Ten rok pod względem inwestycji również zapowiada się bardzo dobrze. Od stycznia na różnego rodzaju przedsięwzięcia pozyskaliśmy z zewnętrznych funduszy już 15 mln zł. Z budżetu na 2019 rok przeznaczymy na inwestycje około 30 proc. wydatków ogółem. Daje to kwotę blisko 13 mln zł.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
W Borzęcinie jednomyślność. Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok
W Borzęcinie jednomyślność. Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

thumb Sesja RG 1006Na VII Sesji Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji, która odbyła się we wtorek, 25 czerwca br. Rada Gminy Borzęcin udzieliła jednogłośnie Wójtowi Januszowi Kwaśniakowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To już 21. z kolei absolutorium jakie otrzymał włodarz gminy Borzęcin w związku z pełnieniem przez niego funkcji wójta.

Jednym z punktów sesji była debata nad „Raportem o stanie Gminy Borzęcin za rok 2018”. Obowiązek przygotowania raportów o stanie gminy wynika z nowych rozwiązań ustawowych. Na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wójt przedstawia radzie gminy w terminie do 31 maja dokument stanowiący podsumowanie działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim. Raport o stanie Gminy Borzęcin otrzymali wszyscy radni, jak również został on opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Borzęcin pod adresem: https://bip.malopolska.pl/...

Dokument ten jest omawiany podczas sesji absolutoryjnej, a debatę kończy głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi wotum zaufania bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Spośród 12 radnych obecnych na sesji, 12 głosowało "za".
Wynik głosowania dostępny tutaj: http://www.borzecin.esesja.pl/... 

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Borzęcin poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceną wykonania budżetu gminy Borzęcin za 2018 rok. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Borzęcin, a jej Przewodniczący Józef Kijak złożył wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Przed udzieleniem absolutorium odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu.
Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Spośród 12 radnych obecnych na sesji, 12 głosowało "za" udzieleniem absolutorium. Wynik głosowania dostępny tutaj: http://www.borzecin.esesja.pl/... 

- Dziękuję Radnym, Moim Współpracownikom, Sołtysom i Radom Sołeckim oraz Wszystkim tym, dzięki którym możemy skutecznie i efektywnie pracować na rzecz Naszej Małej Ojczyzny - mówił podczas sesji wójt Kwaśniak - Zapewniam, że kolejne lata obecnej kadencji samorządu będą powodem do satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć i wykonywanych przez samorząd zadań. Liczę na Państwa wsparcie oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym Naszej Gminy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konkurs ofert na realizację aktywizacji społeczno-zawodowej
UWAGA! Konkurs ofert na realizację aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Borzęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Borzęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Ogłoszenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA!!! Ogłoszenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

pobrane copy copy copyProjekt „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0044/18

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BORZĘCINIE

Borzęcin 563A, 32-825 Borzęcin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Borzęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Oferta pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie
UWAGA!!! Oferta pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy). 
Warunki pracy:

· wymiar etatu: 1/2 etat
· umowa o pracę
· miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie – Filia Bielcza.

Oferujemy:
· ciekawe środowisko pracy
· możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
· stabilne warunki zatrudnienia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Sokół Borzęcin zwycięzcą Turnieju o Puchar Wójta
Sokół Borzęcin zwycięzcą Turnieju o Puchar Wójta.

2019.06.22 puchar_wojta_borzecin_borek_0131Nie było niespodzianki. Sokół Borzęcin potwierdził formę z rundy wiosennej i wygrał Turniej o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, który odbył się w sobotę 22 czerwca na obiekcie sportowym w Borzęcinie – Borku. W rywalizacji seniorów, oprócz Sokoła wzięły udział drużyny Błękitnych Przyborów oraz Victorii Bielcza. W pierwszym meczu Victoria pokonała Błękitnych 3:1. W drugim, drużyna z Przyborowa uległa gospodarzom turnieju 0:3. W meczu decydującym o zwycięstwie, po ciekawym i wyrównanym pojedynku minimalnie lepszy okazał się Sokół Borzęcin pokonując Victorię Bielcza 1:0.
Zanim jednak w szranki rywalizacji tradycyjnie stanęły drużyny seniorów, w ramach piłkarskiego święta odbyły się rozgrywki młodych adeptów piłki nożnej z terenu gminy Borzęcin. Na boisku głównym rozegrano mecze w kategoriach: junior starszy, trampkarz i młodzik.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tygodnik TEMI: Będą budować strefę aktywności gospodarczej
Tygodnik TEMI: Będą budować strefę aktywności gospodarczej.

logo1Prawie osiem milionów złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dostał samorząd gminy Borzęcin na strefę aktywności gospodarczej, która – jak zakładają plany – powstać ma w przysiółku Borek. Teren przyszłej strefy zostanie uzbrojony i wyposażony w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności.

- Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki – wyjaśnia wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak. – Teren zostanie oczyszczony, przebudowane linie telekomunikacyjne, powstanie blisko kilometr kanalizacji odpadowej, do której podłączone zostaną poszczególne działki. Wybudujemy także kilkaset metrów kanalizacji sanitarnej oraz pompownię i oczyszczalnię ścieków. W przyszłej strefie powstaną drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz oświetlenie.

Inwestycja realizowana będzie systemem „zaprojektuj i wybuduj”. Jak zapowiadają borzęcińscy samorządowcy, już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę strefy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tygodnik TEMI: Kto i w jaki sposób zamordował Grażynę Kuliszewską?
Tygodnik TEMI: Kto i w jaki sposób zamordował Grażynę Kuliszewską?.

logo1Prowadząca postępowanie w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Tarnowie oficjalnej odpowiedzi na to pytanie nie udziela, rąbka tajemnicy uchyla natomiast prywatny detektyw Bartosz Waremczuk, który jak mówi, dotarł do wstępnych wyników sekcji zaginionej na początku stycznia Grażyny Kuliszewskiej. Twierdzi, że 34-latka zginęła od uderzenia w głowę tępym narzędziem. A mieszkańcy Borzęcina, którzy śmiercią kobiety żyją od kilku miesięcy mnożą spekulacje na temat okoliczności tragicznych wydarzeń. Od sposobu, w jaki zadano śmiertelne ciosy bardziej interesuje ich to, kto trzymał narzędzie zbrodni.

Biuro detektywistyczne Bartosza Waremczuka ogłosiło sensacyjną wiadomość, niepotwierdzoną na razie przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, że wstępne wyniki sekcji zwłok mogą wskazywać na uderzenie tępym narzędziem lub uderzenie głową o tępą krawędź jakiegoś przedmiotu. Tego typu obrażenia mogą świadczyć o nieszczęśliwym wypadku bądź celowym działaniu. Najbardziej istotną kwestią – napisał na swoim facebookowym profilu Waremczuk – jest wyjaśnienie, czy w następstwie uderzenia w głowę Grażyna Kuliszewska zmarła, a jeśli nie, to czy została podjęta próba ratowania jej bądź działanie mające na celu pozbawienia jej życia, na przykład duszenie. Wszystko okaże się, gdy poznamy oficjalne wyniki sekcji. I podaje Bartosz Waremczuk kolejną zaskakującą informację.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konkurs fotograficzny "Rolnicza Małopolska"
UWAGA! Konkurs fotograficzny "Rolnicza Małopolska".

patronat konkursfoto_kwadrat1Dla pasjonatów fotografii i miłośników wsi. Konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska” z okazji 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo.

Ćwierć wieku wsparcia krajowego, a od 15 lat przede wszystkim unijnego, to gigantyczny postęp na obszarach wiejskich. Nowoczesne ciągniki, maszyny, urządzenia oraz chlewnie i obory, bezpieczne gospodarstwa czy zakłady przetwórcze oparte na najnowszych technologiach – to wszystko, co widać na wsi i co daje naszemu rolnictwu możliwość konkurowania na europejskich i światowych rynkach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Mega Muzyczne Emocje w Borzęcinie – trwają przygotowania do jubileuszowego XV Święta Grzyba
Portal informatorbrzeski.pl: Mega Muzyczne Emocje w Borzęcinie – trwają przygotowania do jubileuszowego XV Święta Grzyba.

W miniony weekend wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak zamieścił na swoim profilu facebookowym dosyć tajemnicza zapowiedź dotyczącą planów związanych z organizacją Jubileuszowych X Dni Gminy Borzęcin oraz Jubileuszowego XV Borzęckiego Święta Grzyba. To imprezy które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko Gminy Borzęcin ale i kilku sąsiednich powiatów.

– Muzycznych atrakcji nie zabraknie, a na borzęcińskiej scenie za króluje rap, disco-polo, muzyka elektroniczna, pop, folk i rock. Będzie się działo! – pisze wójt Janusz Kwaśniak.

Od poniedziałku, 1 lipca wójt Kwaśniak planuje systematycznie prezentować zespoły które wystąpią w Borzęcinie. Już dzisiaj warto zarezerwować termin od 16 do 18 sierpnia 2019 r.(piątek – niedziela). W tych dniach odbędą się główne koncerty Jubileuszowych X Dni Gminy Borzęcin oraz Jubileuszowego XV Borzęckiego Święta Grzyba.

Czekamy z niecierpliwością na prezentację listy twórców.


Foto – Maciej Mazur
IB

Przygotujcie się na sporą dawkę Mega Muzycznych Emocji . Od poniedziałku, 1 lipca systematycznie odkrywamy karty...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 29 czerwca 2019
Share/Save/Bookmark
 
Portal tarnow.naszemiasto.pl: 18-letnia Julia zamiast prezentów na urodziny poprosiła o karmę dla psów
Portal tarnow.naszemiasto.pl: 18-letnia Julia zamiast prezentów na urodziny poprosiła o karmę dla psów.

julia karma dla psow100 kilogramów karmy dla psów trafiło do Fundacji „Zmieńmy Świat” z Tarnowa. Ten prezent to podarunek od Julii Ptak z Bielczy, która zebrała karmę z okazji swoich 18 urodzin.

To pierwszy taki podarunek dla fundacji, gdzie ktoś przekazuje karmę z okazji swoich osiemnastych urodzin. Wcześniej zdarzały się prezenty od nowożeńców, którzy na ślubie zamiast kwiatów zbierali karmę dla zwierząt. - To wspaniały pomysł i postawa zasługująca na wyróżnienie - mówi Krzysztof Giemza, prezes Fundacji "Zmieńmy Świat". - Cieszę się, że udało się jej zmobilizować swoich rówieśników do tej akcji - dodaje. Karma trafiła już do najbardziej potrzebujących psów w okolicznych gminach.

Artykuł i galeria na tarnow.naszemiasto.pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zakończno realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie
Zakończno realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie.

logaW dniu 31.05.2019 r. zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie (budynek administracyjno-pocztowy, Borzęcin 583 G)”.

IMG 2667W ramach pierwszego etapu, który został zakończony w dniu 09.11.2018 r wykonano:

  • przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze (gazowa absorpcyjna pompa ciepła i kocioł gazowy) zamontowane na zewnątrz budynku.
  • przebudowę (wymianę) instalacji centralnego ogrzewania,
  • modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła (demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń (zbiorniki buforowe, wymienniki ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą).

Wartość wykonanych robót pierwszego etapu wyniosła 483 328,56 zł brutto.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
VII Sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja na żywo
VII Sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja na żywo.

We wtorek, 25 czerwca w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji. W trakcie sesji radni rady gminy podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół i Przedszkola imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie, zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borzęcin na lata 2019 – 2032”, powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, wotum zaufania dla Wójta Gminy za rok 2018, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Borzęcin za 2018 rok, zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borzęcin za rok 2018, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018, zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin oraz przystąpienia Gminy Borzęcin do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
W trakcie sesji przedstawiono raport o stanie Gminy Borzęcin za rok 2018 oraz odbyła się debata nad raportem. Przedłożono również radzie gminy ocenę zasobów społecznych Gminy Borzęcin za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Borzęcin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
Rada gminy Borzęcin rozpatrzyła również skargę.

Zobacz transmisję obrad VII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 
„Kwartet” na drugie półrocze
„Kwartet” na drugie półrocze.

Rozpoczęły się wakacje, ale „Kwartet kwartetna Przedgórzu” nie zwalnia tempa. Przygotowywane są kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planowane jest w październiku.

„Kwartet” na drugie półrocze

W pierwszej połowie marca „Kwartet” przeprowadził nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla podejmujących działalność gospodarczą, jak i na rozwój dla firm już funkcjonujących. O przyznanie dofinansowania wpłynęło łącznie 26 aplikacji. Po dokonanej ocenie wybrano do finansowania 17 najlepszych projektów. Łączna kwota pomocy wyniosła blisko 2 mln zł.

Wnioski ocenione

Jak informuje nas Biuro Lokalnej Grupy Działania, wybrane wnioski są obecnie weryfikowane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Pod koniec lipca należy się spodziewać, że pierwsi beneficjenci podpiszą stosowne umowy. Dopiero wówczas, po spełnieniu wszelkich proceduralnych wymogów, można rozpoczynać realizację operacji. Na jej zakończenie i rozliczenie wnioskodawcy mają dwa lata. Dotyczy to zarówno wniosków składanych o przyznanie dofinansowania na rozwój firm, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

W związku z tym, że w marcu na rozwój działalności gospodarczej nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków, „Kwartet” zaplanował już w październiku ogłoszenie z tego zakresu kolejnego naboru.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Harmonogram wywozu odpadów lipiec - grudzień 2019
Harmonogram wywozu odpadów lipiec - grudzień 2019.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obejmujący miesiące lipiec – grudzień 2019 r. Pragniemy poinformować, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę 8:00 do 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu przed godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfBorzęcin Górny487.01 KB

pdfBorzęcin Dolny487.08 KB

pdfPrzyborów487.09 KB

pdfBielcza - Waryś487.19 KB

pdfŁęki493.23 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Oferta wypoczynku letniego
UWAGA! Oferta wypoczynku letniego .

Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS!

1. Jastrzębia Góra - czas 13 dni – termin 9-21 lipca 2019 roku, 11 dni na miejscu, cena 490 zł ośrodek „Hutnik” - ośrodek oddalony 400 m od plaży, własny kryty basen, boiska do gry w piłkę nożna, siatkówkę itp. – 15 miejsc wolnych.

2. Ustka – czas 13 dni – termin 6 lipca – 18 lipca 2019 roku, 11 dni na miejscu, cena 490 zł, ośrodek „Bałtyk”, ośrodek oddalony 700 m od plaży, własne boiska – 25 wolnych miejsc.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Zbliża się termin składania wniosków 500 +
UWAGA! Zbliża się termin składania wniosków 500 +.

plakatZbliża się termin składania wniosków 500 +

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków bez względu na dochód. Również od 1 lipca możliwe będzie składanie online wniosków o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu.

Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne, ale daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu.

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
V Ogólnopolski Konkurs „ Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy”
V Ogólnopolski Konkurs „ Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy”.

IMG 0871W połowie czerwca bieżącego roku w Pilźnie odbył się Ogólnopolski Festiwal „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”. Uczestnicy Finału V Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno – Muzycznego byli zobowiązani przesłać do 12 czerwca nagranie z wykonanymi utworami aby zakwalifikować się do udziału w Koncercie Laureatów. Zespół Borzęckie Słowiki oraz soliści po przygotowaniu utworów zostali nagrani przez pana Bogdana Białka w budynku szkoły w Borzęcinie Dolnym dnia 8 czerwca bieżącego roku. Nagrane utwory muzyczne zostały dostarczone w poniedziałek 10 czerwca do organizatorów Festiwalu. Gdy we wtorek otrzymaliśmy telefon z Pilzna, iż zakwalifikowaliśmy się do Finału, z wielką radością przyjęliśmy tę informację. 14 czerwca, rankiem, mimo ulewnego deszczu w Borzęcinie Dolnym zespół Borzęckie Słowiki wyruszył do Pilzna na Ogólnopolski Konkurs Muzyczny poświęcony Błogosławionej Karolinie. Pilzno powitało nas słoneczną pogodą i pomimo, iż niebo zasnuły ciemne chmury, na uczestników Konkursu Muzycznego nie spadła ani jedna kropla deszczu. Festiwal „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy” odbył się na Runku w Pilźnie. Organizatorem Konkursu była Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny. Gminę Borzęcin oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym reprezentował zespół Borzęckie Słowiki oraz soliści śpiewający w zespole. Reprezentanci Borzęcina wykonali następujące utwory:

Anna Kiczka - „Ostatnia modlitwa” i „Tyś patronką”
Magdalena Płachno – „Warto jest wierzyć” oraz „Biała lilia”
Jakub Kowal – „Błagamy Ciebie Karolina”, „Córka tej ziemi”
Zespół Borzęckie Słowiki – „Solą tej ziemi”, ,,Na Wałrudzkiej Kalwarii”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym z wycieczką w Warszawie
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym z wycieczką w Warszawie.

DSC 0410W dniach 10-11 czerwca 2019 r. uczniowie klas V - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym udali się na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Zwiedzili najciekawsze miejsca, przykuwające uwagę turystów z całego świata.

10 czerwca, 33-osobowa grupa uczniów o wyznaczonej porze (godz. 5.20) zebrała się przed budynkiem szkoły. W drogę wyruszyli zgodnie z planem o 5.30, zaś sześć godzin później dotarli do stolicy. Kierownikiem wycieczki była p. Maria Zając- wychowawca klasy VIII, zaś opiekunami p. Iwona Mostowy- wychowawca klasy V i p. Monika Rogozińska- wychowawca kl. VII.

W Warszawie czekał już przewodnik- rdzenny warszawianin, który zaprosił do zwiedzania Zespołu Parkowo- Pałacowego w Wilanowie. Uczniowie podziwiali prawdziwą perłę na mapie zabytków Polski- obiekt, który jest również miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i elitarnych spotkań. XVII – wieczny pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę architektoniczną, walory historyczne i artystyczne mimo zaborów, wojen i okupacji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 240
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information