Czwartek, 22 października 2020 r. | imieniny: Halki, Kordiana

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym ,,Polska smakuje"
Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym ,,Polska smakuje".

OT KOWR w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje". Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/ . Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. W załączeniu regulamin konkursu dla osób zainteresowanych.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową. Wymagana rozdzielczość (min. 200 max. 300 dpi). Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach - wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Prace konkursowe można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs . Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

b8b57af94514ff4


Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2019 R.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Borzęcin
UWAGA! Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Borzęcin .

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583 G
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
7) wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy - Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Kwaśniaka
Gmina Borzęcin: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Kwaśniaka.

IMG 8664Niemal co czwartą złotówkę wydała gmina Borzęcin w 2019 roku na inwestycje. Na XV Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w dniu 30 czerwca br. Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi Kwaśniakowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej oraz wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. To 22. z kolei absolutorium udzielone Januszowi Kwaśniakowi w związku z pełnieniem funkcji wójta gminy Borzęcin.

Dochody budżetu zamknęły się w 2019 roku kwotą 47 milionów 152 tysięcy 344 złotych i wzrosły w stosunku do 2018 roku o 12 milionów 346 tysięcy 869 złotych tj. 35,5 %. W ramach budżetu wydatkowano 46 milionów 475 tysięcy 691 złotych, z czego 10 milionów 204 tysiące 518 złotych (21,96%) stanowiły wydatki na inwestycje. Budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 676 tysięcy 653 złote, z czego wolne środki stanowią kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Zadłużenie Gminy Borzęcin na koniec ubiegłego roku to kwota 24 milionów 533 tysięcy 953 złotych, co stanowi 52% dochodów budżetu ogółem.

– To bardzo dobrze wykonany budżet. Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz realizowano gros kluczowych dla gminy inwestycji, które nie tylko wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale również dynamizują jej rozwój. Gratuluję wójtowi dotychczasowych sukcesów i życzę realizacji kolejnych ambitnych planów – mówi Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

W 2019 roku wybudowano drogę gminną „Zagórze” łączącą drogę powiatową 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie, a zarazem wyprowadzającą ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Przyborowa i Borzęcina. Zrealizowano ostatni etap odbudowy drogi gminnej „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową i przebudową remizy OSP w Borzęcinie Górnym. Realizowano projekt związany z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w gospodarstwach domowych. Wykonano modernizację dachu na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie. Zakupiono lekki samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Bielcza oraz samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej. Zrealizowano kolejny etap zakupu wyposażenia dla Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w Borzęcinie Górnym. Partycypowano w kosztach przebudowy drogi powiatowej 1431K Przyborów przez wieś wraz z budową ciągów pieszych. Przeprowadzono I etap renowacji Pomnika Ofiar I i II wojny światowej w centrum Borzęcina. Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz doposażono jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

– Praca w samorządzie to praca zespołowa. Nie byłoby właściwie wykonanego budżetu bez konstruktywnej współpracy z Radą Gminy i właściwego wywiązywania się z obowiązków przez podległych mi pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek. Dziękuję wszystkim tym, którzy należycie wykonują swoje zadania. Słowa podziękowania kieruję do sołtysów i rad sołeckich, a nade wszystko mieszkańców gminy Borzęcin, którzy na co dzień wspierają mnie, służąc radą i pomocą – mówił podczas sesji absolutoryjnej, wójt Janusz Kwaśniak.

Samorząd Gminy Borzęcin duże nadzieje wiąże z budową Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku. Na realizację projektu pozyskano blisko 8 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszystkie grunty na terenie SAG znalazły już inwestorów. W wyniku uruchomienia strefy powstanie kilkaset dodatkowych miejsce pracy, a gminna kasa wzbogaci się o dodatkowe wpływy z podatków. Przed kilkoma dniami rozpisano przetarg na realizację zadania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bezpieczne wakacje - porady dla rodziców
Bezpieczne wakacje - porady dla rodziców.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

pdfBezpieczne wakacje809.35 KB

pdfBezpieczne wakacje - porady dla rodziców1.15 MB

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: Ogrodowe kompozycje jak z obrazka
Kurier Borzęcki: Ogrodowe kompozycje jak z obrazka.

W gminie Borzęcin rozstrzygnięto pierwszą część konkursu pn. „W moim ogrodzie". Jego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz świetlica GOK w Przyborowie, a patronuje mu wójt Janusz Kwaśniak. Zainteresowani publikowali maksymalnie po trzy zdjęcia swoich ogrodów, wykonane za pomocą telefonu komórkowego bądź aparatu fotograficznego, na facebookowym profilu Organizatora. Prace konkursowe można było zgłaszać do 21 czerwca br.

zwyciezcy etap 1

– Komisja konkursowa miała trudne zadanie – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin. – Z grona 18 osób zgłoszonych osób wybrano – zgodnie z regulaminem konkursu – trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie, ale różnice pomiędzy poszczególnymi ocenami były bardzo niewielkie. W ocenie nadesłanych zdjęć kierowano się trzema kategoriami: ujęcie, kompozycja i oryginalność. Nagrodę publiczności wybrali sami internauci głosując na wybrane zdjęcie.

Nadesłane fotografie ogrodów oceniała komisja sędziowska w składzie: Maciej Mazur (Informator Brzeski), Katarzyna Żurek (GOK Borzęcin – świetlica w Przyborowie), Bożena Kwaśniak (Urząd Gminy Borzęcin) i Filip Czyż (GOK Borzęcin).

– Przekazane do oceny zdjęcia różniły się sposobem realizacji, choć generalnie wykonano je na przyzwoitym poziomie. Wiele z nich wyglądałyby lepiej, gdyby zrobić je w innym ujęciu lub świetle, może o innej porze dnia. Co ważne, naszym zadaniem była ocena samego zdjęcia, a nie ogrodu. Te oceniane będą w II etapie konkursu – komentuje Maciej Mazur, na co dzień zajmujący się fotografią cyfrową.

Największą liczbę punktów zdobyło zdjęcie nadesłane przez Iwonę Polak z Borzęcina Dolnego. Tuż za nią znalazły się Jadwiga Mularz z Przyborowa i Anna Sworniowska z Borzęcina Górnego. Wyróżniono także fotografię ogrodu Eweliny Kołodziej z Przyborowa. Nagrodę publiczności (400 oddanych głosów na zdjęcie) zdobyła Jadwiga Mularz. Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane przez sponsorów: Sklep Ogrodniczy AURA Sebastian Pacura, FHU OGRÓD Marta Bilińska z Brzeska, Tomaszek Mirosław Szkółka roślin ozdobnych z Jagniówki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Na podstawie nadesłanych zdjęć Organizatorzy wybrali także ogrody, które zostaną ocenione w II części Konkursu, po uprzednim umówieniu się z właścicielami. Aby dać szanse uczestnikom, zdecydowano się odwiedzić wszystkie zgłoszone ogrody i ogródki. Są to: Elżbieta Kocoł, Jadwiga Mularz, Roman Rechul, Wanda Błaszczyk, Ewelina Kołodziej, Irena Myrlak, Ewa Gzyl, Piotr Małek, Iwona Polak, Teresa Piękosz, Andżelika Zdechlik, Anna Sworniowska, Magdalena Wyczesana, Marta Rams, Renata Czesak, Joanna Ruszaj, Renata Rajska oraz Piotr i Beata Sorota. Tym razem oceniane będą: pomysłowość i oryginalność ogrodu, dobór roślin zdobiących obiekt (różnorodność form i gatunków), budowle ogrodowe i obiekty małej architektury, trawniki i ich utrzymanie oraz ogólne wrażenie estetyczne. Komisja obradować będzie w składzie: Katarzyna Pacewicz-Pyrek (florystka, artystka, właścicielka salonu kwiatowego), Katarzyna Żurek (GOK Borzęcin – świetlica w Przyborowie), Bożena Kwaśniak (Urząd Gminy Borzęcin) i Filip Czyż (GOK Borzęcin). Rozstrzygnięcie nastąpi 20 lipca br. W II etapie specjalne nagrody finansowe ufunduje Wójt Janusz Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal sportomaks.pl: Puchar Polski - Sokół gra dalej. Zespół z Borzęcina pokonał po rzutach karnych LKS Poręba Spytkowska
Portal sportomaks.pl: Puchar Polski - Sokół gra dalej. Zespół z Borzęcina pokonał po rzutach karnych LKS Poręba Spytkowska.

Sokół Borzęcin okazał się najlepszym zespołem w rozgrywkach Pucharu Polski w Brzeskim Podokręgu Piłki Nożnej i uzupełnił tym samym grono półfinalistów szczebla okręgowego, w którym znaleźli się wcześniej Unia Tarnów, GKS Drwinia i Termialica II Nieciecza. Losy rywalizacji z LKS-em Poręba rozstrzygnęły się dopiero w rzutach karnych.

Biorąc pod uwagę, że oba zespoły wysoko wygrały swoje spotkania półfinałowe, można było zakładać, że i tym razem postawią przede wszystkim na ofensywę. Stało się jednak inaczej. Spotkanie nie obfitowało w dużą ilość składnych akcji, a obie ekipy skupiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki. Zawodnicy grali dość ostro, przez co w obu zespołach wykluczony z gry po czerwonej kartce został jeden zawodnik. W regulaminowym czasie gry nie został zdobyty żaden gol, więc sprawa awansu rozstrzygnęła się w rzutach karnych. Zawodnicy obu drużyn wykorzystali swoje okazje w pierwszych dwóch seriach, za to w trzeciej zgodnie spudłowali zarówno gracz LKS-u jak i Sokoła. Decydująca okazała się być czwarta seria, w której zawodnik gospodarzy – Mateusz Bieniek – nie zdołał skierować piłki do bramki. Pozostałe jedenastki zostały wykorzystane i ostatecznie to Sokół mógł cieszyć się ze zwycięstwa 4-3.

Zespołowi z Poręby na osłodę pozostaje fakt, że nie przegrał żadnego oficjalnego spotkania w całym sezonie 2019/20! Z pewnością jest to jednak marne pocieszenie, ponieważ zawodnicy z pewnością wierzyli, iż mogą wyeliminować kolejnego wyżej notowanego rywala. Dla Sokoła wygrana w finale jest sporym sukcesem. Tak wysoko w Pucharze Polski drużyna ta awansowała ostatnio w sezonie 2013/14, gdy ostatecznie dotarła aż do półfinału szczebla wojewódzkiego kończąc swoją przygodę porażką 1-5 z MKS-em Trzebinia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin: Zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy
Gmina Borzęcin: Zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy.

safe image1Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich w Polsce. Zwyciężył w nich urzędujący prezydent Andrzej Duda (kandydat PiS), który otrzymał 43,5 proc. głosów, drugi był Rafał Trzaskowski (KO) - 30,46 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Władysław Kosiniak-Kamysz (kandydat KP) i Robert Biedroń (Lewica). Pozostali kandydaci zdobyli poniżej jednego procenta poparcia.

W gminie Borzęcin najlepszy wynik uzyskał Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości - 66,51% poparcia. Na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Bosak - 10,66%, a na trzecim  Rafał Trzaskowski - 10,48%.
Frekwencja wyniosła 58,45% i była niższa od średniej w powiecie brzeskim (63,60%).

 wykres-prezydent-1-tura

W sumie na urzędujacego Prezydenta Andrzeja Dudę oddano 2596 głosów, tj. o 206 głosów więcej w porównaniu do wyniku Prawa i Sprawiedliwości z jesiennych wyborów parlamentarnych 2019 roku. Również procentowo poparcie dla kandydata PiS było wyższe, niż poparcie dla listy tego ugrupowania w wyborach do Sejmu RP. Andrzej Duda uzyskał 66,51 % poparcia, a lista PiS w wyborach do Sejmu 66,26 %. Dla porównania, to także o 896 głosów więcej, niż w wyborach prezydenckich 5 lat temu.

Porównywalny wynik do jesiennych wyborów osiągnął kandydat Konfederacji. Na startującego z tej listy Krzysztofa Bosaka zagłosowało 416 osób. Procentowo jednak poparcie dla Konfederacji w Gminie Borzęcin spada. Kandydat na Prezydenta RP z tej listy uzyskał 10,66% poparcia, podczas gdy w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku na listę Konfederacji oddano 10,98 % głosów.

Kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło w gminie Borzęcin 409 osób, co stanowi 10,48% ogółu ważnie oddanych głosów. Kandydat KO uzyskał o 3,05 % lepszy wynik niż lista Koalicji Obywatelskiej w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych (7,43% poparcia).

Zwolenników PSL pewnie zmartwił wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w tych wyborach - jako kandydat Koalicji Polskiej – zdobył tylko 137 głosów (3,51% poparcia). Dla porównania - jesienią 2019 roku PSL w gminie Borzęcin poparło 11,87% wyborców.

Szczegółowe wyniki znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/komitet/27282/gm/120201

Ponieważ żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy ważnie oddanych głosów, do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich konieczna jest II tura głosowania. W niedzielę 12 lipca br. zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2020.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące lipiec – grudzień 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu do godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się również właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfGMINA BORZĘCIN - Bielcza, Waryś128.41 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - Borzęcin Dolny, Jagniówka128.33 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - Borzęcin Górny127.63 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - Łęki126.4 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - Przyborów127.67 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rusza nabór w ramach II edycji projektu "Praca z POWER-em!" - powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski
Rusza nabór w ramach II edycji projektu "Praca z POWER-em!" - powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski.

Zdjecie do plakatuSzukasz pracy? Nie masz doświadczenia?

Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę! Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”
W Tarnowie rusza nabór do II edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Praca z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET, imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

- PŁATNYCH STAŻY zawodowych,
- bezpłatnych szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników,
- Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
- indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu,
- bonów szkoleniowych,
- bonów na zatrudnienie,
- bonów na zasiedlenie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku dla hodowców trzody chlewnej w sprawie afrykańskiego pomoru świń
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku dla hodowców trzody chlewnej w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

ulotkaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce u trzody chlewnej. W związku z występowaniem nowych ognisk w hodowlach świń, Powiatowy Lekarz w Brzesku przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Sezon letni jest okresem, który w znacznym stopniu sprzyja przenoszeniu wirusa do gospodarstw trzody chlewnej oraz eskalacji wirusa afrykańskiego pomoru świń, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących bioasekuracji.

pdfUlotka dostępna TUTAJ81.36 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wybory prezydenckie. Chcesz zagłosować korespondencyjnie w II turze? Dokonaj zgłoszenia
Wybory prezydenckie. Chcesz zagłosować korespondencyjnie w II turze? Dokonaj zgłoszenia.

Wybory Prezydenta 2020
Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

 • Komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek);
 • Konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Powinno ono zawierać:

 1.  nazwisko i imię (imiona);
 2.  imię ojca;
 3.  datę urodzenia;
 4.  numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 5.  wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 6.  wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.

W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

docxZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wersja edytowalna formularza zgłoszenia do pobrania TUTAJ),22.95 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Finał Plebiscytu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski 2020 - zagłosuj na gminę Borzęcin
Finał Plebiscytu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski 2020 - zagłosuj na gminę Borzęcin.
Rusza finałowa walka o tytuł Najpiękniejszej Gminy Wiejskiej Małopolski 2020 w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020. Od poniedziałku 29 czerwca, a dokładniej od godziny 20:00 przez trzy tygodnie wybierana będzie najlepsza spośród szesnastu gmin, które w ośmiu głosowaniach eliminacyjnych zdobyły największą ilość głosów. Zachęcamy do głosowania na gminę Borzęcin, jednego z finalistów plebiscytu. Głosowanie jest bezpłatne i zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Głosować można wiele razy, ale nie częściej niż raz na 24 godziny. Wielki Finał zakończy się w niedzielę 19 lipca o godzinie 21, a wyniki podane zostaną w poniedziałek 20 lipca.

Regulamin głosowania znajduje się pod tym LINKIEM. Trzy najlepsze gminy otrzymają tytuł, okolicznościową statuetkę, dyplom oraz darmową kampanię reklamową na łamach naszego portalu i w mediach społecznościowych:

 • I MIEJSCE – WARTOŚĆ 15 000 ZŁOTYCH – JEDEN ROK
 • II MIEJSCE – WARTOŚĆ 5 000 ZŁOTYCH – PÓŁ ROKU
 • III MIEJSCE – WARTOŚĆ 2 000 ZŁOTYCH – KWARTAŁ

Głosowanie rozpoczyna się o godzinie 20:00 w poniedziałek 29 czerwca i o tej porze pojawi się sonda. Koniec głosowania przewidziano na niedzielę 19 lipca (godzina 21:00).
W Wielkim Finale o główne nagrody w kategorii Najpiękniejsza Gmina Wiejska rywalizują:

Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Lipnica Wielka na Orawie
Gmina Bystra-Sidzina
Zawoja
Gmina Wielka Wieś
Gmina Gdów
Gmina Pcim
Gmina Siepraw
Gmina Borzęcin
Gmina Łapanów
Gmina Skrzyszów
Gmina Gromnik
Gmina Łącko
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Gołcza
Gmina Trzyciąż

Głosować można na stronie: https://mjakmalopolska.pl/2020/06/29/najpiekniejsza-gmina-wiejska-malopolski-2020-wielki-final/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Głosuj bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP
Głosuj bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP.

Na prośbę Krajowego Biura Wyborczego zamieszczamy plakat pt. "Głosujmy bezpiecznie" przedstawiający najważniejsze zasady bezpieczeństwa w lokalu wyborczym podczas głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca.

Glosujmy Bezpiecznie

Share/Save/Bookmark
 
Zróbmy frekwencję! Zdobądźmy wóz!
Zróbmy frekwencję! Zdobądźmy wóz! .

Bitwa na wozyJak pozyskać, zupełnie za darmo nowy wóz strażacki dla Naszej Wspólnoty Mieszkańców? Nic bardziej prostszego. Wystarczy, że uprawnieni Mieszkańcy Gminy Borzęcin, skorzystają ze swojego konstytucyjnego prawa wybierania i pójdą w najbliższą niedzielę, w I turze wyborów Prezydenta RP licznie do urn. Jeżeli frekwencja w gminie Borzęcin okaże się najwyższą w województwie małopolskim, MSWiA sfinansuje zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla wybranej jednostki OSP. Dla której? Dla funkcjonującej w tej miejscowości, w której frekwencja w skali gminy będzie najwyższa.

Szanowni Mieszkańcy! To nic nie kosztuje. Weźmy licznie udział w wyborach. Zróbmy frekwencję! Zademonstrujmy swój patriotyzm! Powalczmy o wóz.

W niedzielę 28 czerwca br. odbędzie się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowało akcję pn. "BITWA O WOZY", która ma charakter profrekwencyjny. MSWiA sfinansuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Gmina licząca do 20 tysięcy mieszkańców, w której frekwencja wyborcza w pierwszej turze będzie najwyższa w województwie, otrzyma od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości zakupu jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (jeden na każde województwo). Wartość każdego samochodu to kwota blisko 800 tysięcy złotych.
Ta nietypowa akcja z jednej strony ma zachęcić do udziału w wyborach prezydenckich 2020 roku i sprawić, by frekwencja wyborcza była jak najwyższa, z drugiej - wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne w małych gminach.

Share/Save/Bookmark
 
Atrakcyjne działki budowlane w Gminie Borzęcin na sprzedaż
Atrakcyjne działki budowlane w Gminie Borzęcin na sprzedaż.

Budowa własnego domu w spokojnej okolicy, najlepiej na peryferiach miasta, ale z dala od zgiełku i ciasnego mieszkania - to marzenie wielu z nas. Przed budową musimy jednak najczęściej zmierzyć się z zakupem działki. Gmina Borzęcin wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców regionu przygotowała ofertę atrakcyjnie położonych działek budowlanych w miejscowości Łęki, w odległości 6 i 8 kilometrów od miasta Brzeska.

- Odpowiadając na liczne zapytania wydzieliliśmy 26 działek budowlanych w miejscowości Łęki, przy drodze w kierunku Szczepanowa i w pobliżu kompleksu leśnego. Ponadto przy Łowisku Specjalnym „Zbyszko”, w odległości około 1 km od Szczepanowa, w równie atrakcyjnej lokalizacji przygotowujemy do sprzedaży kolejnych 8 działek. Jako, że zależy nam na rozwoju indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a zarazem zwiększeniu liczby mieszkańców gminy Borzęcin cena do przetargu jest zachęcająca i wynosi odpowiednio 2500 złotych za ar w przypadku pierwszej lokalizacji oraz 2600 złotych za ar dla działek przy łowisku – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Najbliższe przetargi ustne nieograniczone (tzw. licytacje) odbędą się 9, 10 oraz 13 lipca. Aby do nich przystąpić należy wpłacić wadium odpowiednio w terminach: do 2 i 6 lipca. Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać na stronie internetowej www.borzecin.pl, w BIP oraz w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Gmina w swojej ofercie ponadto posiada atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie – Łazach, dla których niebawem ogłoszone zostaną przetargi. Działki te położone są w w spokojnej okolicy i w sąsiedztwie kompleksu leśnego. Do sprzedaży przygotowywanych jest również 27 działek budowlanych o powierzchni w przedziale od 977 m2 do 1816 m2 na osiedlu w Borzęcinie Górnym, za aktualną zabudową w stronę Czarnawy.

Wszystkie zbywane działki budowlane posiadają decyzje o warunkach zabudowy, na podstawie których można szybko i bezproblemowo uzyskać pozwolenie budowlane i rozpocząć planowaną budowę.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin pod nr tel.(14) 684 63 70.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne.

alert burza 26.06OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: BURZE Z GRADEM

Zjawisko/ stopień: burze z gradem – 2 stopień.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, punktowo możliwe do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Obszar: województwo małopolskie, powiat brzeski.

Ważność ostrzeżenia: od godziny 12:00 dnia 26.06.2020 roku do godziny 03:00 dnia 27.06.2020 roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 
Wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO - CRP na terytorium całego kraju
Wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO - CRP na terytorium całego kraju.

GRAFIKA BRAVO CRPW celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 26 czerwca br. od godz. 00:01, do 29 czerwca br. do godz. 23:59 na podst. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 796).

W związku z powyższym należy zachować wzmożoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia. Zachowanie takie będzie polegało między innymi na nerwowości i niepewności. Osoby takie będą przebywały przez dłuższy czas w określonym miejscu bez konkretnego powodu, będą odbiegały swoim wyglądem od wyglądu przyjętego zwyczajowo (sposób ubioru), będą posiadały przy sobie pakunki (kartony, plecaki, wózki) .

Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na nieznane pojazdy znajdujące się na parkingach wokół obiektów, których wygląd i stan techniczny będą wzbudzały niepokój lub podejrzenia, a także na porzucone paczki lub bagaże znajdujące się na terenie budynku lub w jego pobliżu. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Ekoszkoła w czasie pandemii
Kurier Borzęcki: Ekoszkoła w czasie pandemii.

logotypyRozstrzygnięto pierwszą z pięciu konkursowych rund Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2020. Uczniowie szkół z Małopolski rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej. W I rundzie uczestnicy mieli do napisania test składający się z 25 pytań zamkniętych dotyczących wiadomości z ekologii i ochrony przyrody, z uwzględnieniem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. 

W kategorii klasy IV - VI szkoły podstawowej I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej (powiat gorlicki). Wśród uczniów z grupy starszej (klasy VII-VIII) z testem wiedzy najlepiej poradzili sobie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnej Górnej (powiat dąbrowski).

Okres pandemii nie sprzyja organizacji podobnych konkursów – dość powiedzieć, że od prawie 3 miesięcy szkoły są zamknięte, a nauczyciele i uczniowie pracują w domu. Trudne warunki zmusiły nas do zmiany harmonogramu działań, ale napływające zgłoszenia do Projektu przekonały o konieczności jego organizacji, mimo problemów z pandemią Covid-19 – wyjaśnia Piotr Kania z Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, współorganizującego konkurs z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Przedsięwzięciu patronuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

wyniki zbiorcze2Do testu wiedzy, który w tym roku przeprowadzono zdalnie przystąpiło 33 uczniów z kilkunastu małopolskich szkół. Przeprowadzono go za pośrednictwem platformy TESTPORTAL.PL  Każdy uczeń otrzymał swój unikatowy link do testu. Dla sprawdzenia systemu zarówno przez organizatorów, jak i samych uczestników przeprowadzono test próbny, który odbył się dzień wcześniej, by w środę 10 czerwca br. o godz. 10:00 napisać ten właściwy. – W tym roku przez pandemię Covid-19 zmuszeni zostaliśmy do zmiany harmonogramu, formuły konkursu, jak i samego testu wiedzy. Uczniowie na jego napisanie (każdy indywidualnie) mieli 30 minut (25 pytań zamkniętych). System notował każde wyjście ucznia poza obszar ekranu, uruchomienie dodatkowych przeglądarek czy okien – informuje Piotr Kania.

Poprawność działań oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatorów projektu w składzie: Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Patrycja Łabuz-Walczak – Kierownik Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Tarnowie, Główny specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu oraz  Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 269
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information