Niedziela, 15 drudnia 2019 r. | imieniny: Niny, Celiny

Gmina Borzęcin. Uchwalono Budżet na 2018 rok. Podatki niemal bez zmian
Gmina Borzęcin. Uchwalono Budżet na 2018 rok. Podatki niemal bez zmian.

2017.12.19 Sesja Rady Gminy 0028Radni Rady Gminy Borzęcin na sesji w dniu 19 grudnia br., po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przeanalizowaniu uwag i opinii poszczególnych komisji jednogłośnie uchwalili budżet gminy Borzęcin na 2018 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 35 milionów 675 tysięcy 205,74 złotych, przy wydatkach w kwocie 34 milionów 715 tysięcy 205,74 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 960 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.
W strukturze wydatków gminy Borzęcin na 2018 rok największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę ( w tym świadczenia 500 +) w kwocie 11 milionów 644 tysięcy 489 złotych oraz ciągle rosnące, mimo malejącej subwencji wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 10 milionów 568 tysięcy 427 złotych. Na realizację inwestycji zapisano w przyszłorocznym budżecie 3 miliony 618 tysięcy 863,51 złotych, co stanowi 10,42 % wydatków budżetu gminy. Gmina Borzęcin nie planuje w 2018 roku zaciągania kredytów i pożyczek.

- To dobry budżet, zakładający realizację szeregu inwestycji we wszystkich miejscowościach i sołectwach gminy. Część z nich będzie realizowana przy udziale pozyskanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej przy czym zaznaczyć należy, że gmina Borzęcin oczekuje na rozstrzygnięcie w przyszłym roku konkursów na realizację kilku kluczowych zadań m.in. w zakresie projektów "Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym", "Rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123 oraz rozbiórką budynku - Borzęcin 564" czy zagospodarowania akwenów pożwirowych w Borzęcinie Dolnym i Jagniówce. W przypadku pozytywnego ich rozstrzygnięcia, rozpisane zostaną przetargi i prace budowlane ruszą w II półroczu przyszłego roku z kontynuacją w roku 2019 i 2020 - informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

- Uchwalony budżet na 2018 rok jest wynikiem konsensusu pomiędzy radnymi reprezentującymi poszczególne sołectwa i miejscowości. To wyraz zrozumienia nie tylko dla zgłaszanych potrzeb, ale również realizacji zadań, które mają szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych i powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Myślę, że zapisane w nim zadania w znacznej mierze usatysfakcjonują mieszkańców gminy - komentuje Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Amelia Marek walczy o tytuł "Sportowca Roku"
Amelia Marek walczy o tytuł "Sportowca Roku".

Amelka GlosowanieAmelia Marek, 12-letnia znakomita pływaczka BOSIR Brzesko, mieszkanka Sufczyna w Gminie Dębno, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze awansowała do wojewódzkiego finału Plebiscytu Gazety Krakowskiej na Sportowca Małopolski w kategorii Junior.
Młoda pływaczka wiele godzin tygodniowo spędza na treningach na brzeskiej pływalni pod okiem trenerów Marcina i Michała Kacer, by w czasie weekendów rywalizować na zawodach pływackich. W ciągu tygodnia czas dzieli na szkołę i treningi, w tym dodatkowo szkołę muzyczną.
Amelia Marek ma już blisko 200 medali i pucharów z zawodów pływackich. W stylu klasycznym jest w pierwszej trójce w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Ma za sobą pobicie trzech rekordów małopolski w stylu klasycznym, będącym koronnym stylem Amelii.
Tylko w ubiegły weekend z Zimowych Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w Zabierzowie przywiozła 7 złotych medali indywidualnych, 2 rekordy małopolski i zdobyła 3 razy podium w sztafecie z koleżankami z sekcji.

Zachęcamy do głosowania i wsparcia młodej utalentowanej pływaczki!!!

Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Drogi powiatowe w modernizacji
Gmina Borzęcin. Drogi powiatowe w modernizacji .

drog2 11Ponad 350 tysięcy złotych kosztowała modernizacja drogi powiatowej Borzęcin Borek - Łazy, którą powiat zrealizował w maju bieżącego roku. Oczekiwany, ze względu na fatalny stan techniczny nawierzchni remont przeprowadzono na 1300 metrowym odcinku od przysiółka Borek do nowo wybudowanej drogi gminnej Łazy - Rudy Rysie, łączącej drogę wojewódzką 768 z terenami inwestycyjnymi Borzęcinie.

- Zrealizowana inwestycja znacznie usprawniła mieszkańcom Borzęcina komunikację w kierunku Brzeska poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy - mówi Anna Rogóż, radna powiatu brzeskiego podkreślając, że potrzeb w zakresie remontu i modernizacji dróg powiatowych w gminie Borzęcin jest wiele. - Drogi powiatowe są najbardziej uczęszczane i stosunkowo szybko ulegają degradacji. Stąd potrzeba ich systematycznej modernizacji - podkreśla.

Dzięki współpracy samorządów gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego od lat realizowane są inwestycje związane z budową chodników przy drogach powiatowych współfinansowane przez gminę i powiat po połowie.

- W tym roku wybudowano nowe ciągi piesze w Borzęcinie i Przyborowie - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Prace w Borzęcinie prowadzone były na odcinku 845 metrów i stanowiły kontynuację budowy chodnika w kierunku Borzęcina Dolnego. Ich koszt zamknął się kwotą 247 tysięcy 427 złotych. W Przyborowie wykonano nowy chodnik na odcinku 400 metrów. Koszt prac w tej miejscowości był wyższy, ze względu na konieczność budowy  kanalizacji deszczowej i zamknął się kwotą 269 tysięcy 300 złotych - informuje wójt.

Dzięki aktywności radnych rady powiatu Anny Rogóż i Roberta Gładysza kolejne prace w zakresie modernizacji dróg powiatowych będą realizowane w przyszłym roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jak zdobyć pieniądze ze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”?
Jak zdobyć pieniądze ze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”?.

logolgd

Nabory wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców, a także realizujących operacje z zakresu promocji Przedgórza i ochrony zabytków oraz pomoc na zadania grantowe – to najważniejsze działania Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zrealizowane w mijającym roku. W ramach wdrażania lokalnej strategii wybrano także do realizacji projekt własny oraz finalizowane są prace nad przygotowaniem dwóch projektów współpracy.

– Jeszcze w tym roku – od 18 grudnia – prowadzimy nabór wniosków z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – mówi prezes „Kwartetu” Piotr Kania. – Nabór dedykowany jest w głównej mierze działającym na naszym terenie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Spodziewamy się wniosków składanych przez gminy i stowarzyszenia. Do rozdziału jest ponad 2,3 mln zł, a zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi 8 stycznia 2018 roku – dodaje.

2,3 mln zł na infrastrukturę

Maksymalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację jednej operacji oraz dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednak jednostek sektora finansów publicznych, np. gmin wchodzących w skład LGD. Należy jednak wiedzieć, że intensywność pomocy dla tych podmiotów wynosi 63,63% kosztów operacji. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym minimalna całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50 000 zł.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru preferowane będą operacje innowacyjne i tworzące miejsca pracy. Ponadto projekty otrzymają punkty, jeśli będą realizowane na obszarze większym niż obszar jednej gminy, będą wpływać na zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, przyczynią się do poprawy estetyzacji przestrzeni publicznej, zakładają większy od obligatoryjnego wkład własny i zostaną włączone do systemu EDU-INFO, poszerzając stworzony przez LGD „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń”. Premiowane będą również operacje realizowane w miejscowościach mających mniej niż 5 tys. mieszkańców oraz projekty związane z promocją Przedgórza. Dodatkowe punkty przewidziano wreszcie dla wnioskodawców mających doświadczenie w realizacji podobnych projektów z pomocą środków unijnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wysokiej jakości usługi administracyjne w Gminie Borzęcin
Wysokiej jakości usługi administracyjne w Gminie Borzęcin.

ugBorzecinGmina Borzęcin wraz z siedmioma innymi partnerami samorządowymi przystąpiła do realizacji projektu w ramach osi 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne". Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności Gminy Borzęcin oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia określonych celów przez: wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; podniesienie kompetencji kadr poprzez szkolenia z obszaru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w zakresie m.in. obsługi podatkowej, w tym  stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi petenta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych, orzecznictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami; wprowadzenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online; elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

W ramach projektu zakłada się uruchomienie w gminie Borzęcin m.in.:

-
Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (PPPZ) - umożliwiającego korzystanie z ogólnopolskiej platformy usług publicznych e-PUAP,
- Portalu Podatkowego Mieszkańca (e-Portal) – umożliwiającego bieżące weryfikowanie zobowiązań mieszkańca wobec urzędu tj. zobowiązania podatkowe, opłaty za usuwanie odpadów. Weryfikowanie stanu załatwienia sprawy złożonej w urzędzie oraz dokonywanie płatności on-line dzięki jednej z dwóch platform KIR lub przelewy24,
- Dostępu do portalu inwestycji - poszukiwanie inwestycji na mapie Google Maps, filtrowanie/sortowanie ofert inwestycyjnych, wytyczenie trasy dojazdu na mapach , wyświetlanie, pobieranie w PDF i drukowanie danej oferty, komunikację z JST w sprawie oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail i ePUAP, prezentowanie informacji o lokalach i nieruchomościach gruntowych,
- Elektronicznego Obiegu Dokumentów – oprogramowanie wewnętrzne.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin z Programem Rewitalizacji
Gmina Borzęcin z Programem Rewitalizacji.

Resize of DSC 0011Gmina Borzęcin opracowała Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022, który w dniu 19 września br. został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Małopolskiego, prowadzonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Uzyskanie wpisu do ww. wykazu stanowi  niezbędny warunek pozwalający na ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadań w ramach niektórych działań RPO, w tym w konkursie w zakresie działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich RPO WM 2014-2020, w ramach którego gmina Borzęcin złożyła wnioski na realizację dwóch projektów: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym" oraz "Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123".

- W ramach "Odnowy Obszarów Wiejskich" gmina zabiega o dofinansowanie realizacji projektów przebudowy i rozbudowy remiz OSP w Borzęcinie Dolnym i Borzęcinie Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 3 miliony 464 tysiące 892 złote. Wartość planowanych w tym zakresie robót, w myśl opracowanych projektów, na które uzyskano pozwolenia budowlane zamyka się kwotą 6 milionów 429 tysięcy 851 złotych. Obydwa wnioski  przeszły na chwilę obecną ocenę formalną i czekają na ocenę merytoryczną i finansową. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kwartale 2018 roku - informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, jako przestrzeni życiowej i zawodowej oraz ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru połączone z podniesieniem atrakcyjności przestrzeni dla turystów i inwestorów. Działania zaplanowane na obszarze rewitalizacji zorientowane są przede wszystkim na aktywizację społeczności lokalnej poprzez rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością społeczną w gminie oraz instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak kultura, oświata czy bezpieczeństwo.

- Działania o charakterze społecznym polegać będą na wzmocnieniu postaw aktywnych w sferze społecznej i indywidualnej, tworzeniu systemu wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw przedsiębiorczych i prospołecznych wśród lokalnej społeczności - tłumaczy Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin.

Głównym celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zmiana dotychczasowych funkcji i dostosowania terenu oraz znajdujących się tam obiektów do nowych potrzeb w zakresie usług, turystyki, rekreacji, kultury i oświaty.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przyborów. Droga „Przez błonie w stronę Buczyny” w remoncie
Przyborów. Droga „Przez błonie w stronę Buczyny” w remoncie.

2017.12.13 droga przez blonie w strone buczyny przyborow po remoncie 0018Dobiegają końca prace związane z odbudową drogi gminnej K250020 "Przez błonie w stronę Buczyny" w Przyborowie. Roboty prowadzone są na 730-metrowym odcinku drogi, a ich zakres obejmuje remont przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, oczyszczenie rowów z namułu, wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy klińcem kamiennym. Wartość prowadzonych robót zamyka się kwotą 220 tysięcy 97 złotych.

- Dzięki dotacji, jaką pozyskaliśmy początkiem listopada z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwa jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w naszym przypadku podtopień i powodzi z 2010 i 2011 roku. Droga "Przez błonie w stronę Buczyny" jest jedną z tych, które pilnie wymagały remontu i modernizacji. Roboty dobiegają końca, a droga na pełnym odcinku zyskała nową nawierzchnię bitumiczną. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców tej części Przyborowa - komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim
Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim.

Resize of liderzy inwestycji noweNa pierwszym miejscu w powiecie brzeskim i drugim w subregionie tarnowskim została sklasyfikowana gmina Borzęcin w Rankingu Inwestycyjnym Gmin prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, który ukazał się w nr 20/2017 czasopisma. W zestawieniu wyłoniono krajowych i lokalnych liderów inwestycji z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2014-2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

- W ostatnich latach inwestowaliśmy wiele, znakomicie wykorzystując możliwości jakie stwarzały programy Unii Europejskiej. Równie ambitnie sięgaliśmy po środki z funduszy krajowych, realizując szereg zadań i inwestycji. Ranking Wspólnoty jest kolejnym potwierdzeniem aktywności inwestycyjnej gminy Borzęcin, poświadczającym jak wiele w ostatnich latach zrobiliśmy dla jej szeroko rozumianego rozwoju - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W Rankingu Inwestycyjnym Gmin opublikowanym przez "Wspólnotę" gmina Borzęcin z średnimi wydatkami inwestycyjnymi w latach 2014-2016 per capita (w przeliczeniu na mieszkańca) w wysokości 715,95 złotych zajęła pierwsze miejsce w powiecie brzeskim wyprzedzając gminę Dębno - 643,81 złotych i gminę Szczurowa - 496,01 złotych.

Powiat brzeski

Gmina/Miasto           Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2014–2016 [zł]

1. Borzęcin                                                   715,95 zł
2. Dębno                                                      643,81 zł
3. Szczurowa                                               496,01 zł
4. Gnojnik                                                    493,13 zł
5. Iwkowa                                                    460,20 zł
6. Czchów (miasto)                                      254,49 zł
7. Brzesko (miasto)                                      235,15 zł

W subregionie tarnowskim, obejmującym 31 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego gminę Borzęcin sklasyfikowano na drugim miejscu, a w skali kraju na 344 miejscu wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie
Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie.

Resize of 20171213 095620Nowy nabytek OSP Borzęcin Dolny, średni samochód ratowniczo - gaśniczy  Volvo 3/16 4x4, po dokonaniu niezbędnych formalności administracyjnych i technicznych  został w dniu 20 października br. wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Jak informuje Prezes Jednostki w Borzęcinie Dolnym, a zarazem Komendant Gminny OSP Grzegorz Małek nowy wóz bojowy uczestniczył już w trzech akcjach, wyjeżdżając do pożaru budynku gospodarczego, jak również dwukrotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń w postaci powalonych drzew.

- Aby wprowadzić pojazd do podziału bojowego w KP PSP musieliśmy dokonać wielu niezbędnych formalności związanych nie tylko z odbiorami technicznymi, ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu, ale również wykonaniem wymaganego przebiegu 1200 kilometrów, będącego warunkiem zapewnienia dalszej gwarancji oraz szkoleniami obsługi pojazdu, autopompy i detektora wielogazowego. Po wypełnieniu wszelkich warunków samochód został wprowadzony do podziału bojowego, a na jego wyposażeniu, poza wyposażeniem standardowym  znajdują się m.in.  zestaw PSP R1 wraz z deską i klamrami ortopedycznymi, detektor wielogazowy, aparaty ODP, piła łańcuchowa do drewna, piła do stali i betonu, sprzęt burzący, agregat oddymiający, pompa szlamowa, drabina dw10, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy przenośny, kombinezony do owadów błonkoszkrzydłowych, działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, 10 węży W52 i 8 węży W75 - informuje Grzegorz Małek, Prezes OSP Borzęcin Dolny.

Nowy wóz bojowy, odebrany przez władze gminy i strażaków jednostki OSP w trakcie uroczystego przekazania w Gromniku w dniu 26 maja br. został zakupiony dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego do jednostek OSP w województwie małopolskim trafiły łącznie 34 nowe pojazdy. Dofinansowanie na ten cel pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uroczystego przekazania pojazdów dokonał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego w asyście Adama Kwaśniaka, przewodniczącego komisji rewizyjnej i radnego sejmiku.

- Koszt zakupu pojazdu dla OSP Borzęcin Dolny zamknął się kwotą 681 174, 00 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM stanowi 46,09 % tj. kwota 313 953,10 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 53,91% - kwota 367 220,90 złotych. Dodatkowo gmina pokryła koszty zakupu detektora wielogazowego w wysokości 4 043,01 złotych - informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bielcza. Droga "Wojnicka" po modernizacji
Bielcza. Droga "Wojnicka" po modernizacji.

2017.12.13 droga wojnicka c.d. bielcza po remoncie 0003Zakończono prace związane z modernizacją drogi K250024 "Wojnicka cd.” w Bielczy. Roboty realizowano na 645 metrowym odcinku drogi, aż do granicy z gminą Wojnicz. W ramach realizowanych prac wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, uzupełniono  klińcem kamiennym ubytki w drodze, wyremontowano przepust, położono nawierzchnię bitumiczną, oczyszczono rowy z namułu, wyprofilowano dno rowów i skarpy, wyrównano i uzupełniono  pobocza klińcem kamiennym.

- Mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o remont tej drogi. Jest ona ważnym ciągiem komunikacyjnym dla poruszających się w kierunku Tarnowa. Dla wielu stanowi skrót i najszybszą drogę dojazdu - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zaznaczając, że to niej jedyne działania jakie samorząd gminy podejmuje w zakresie usprawnienia komunikacji w miejscowości Bielcza. - Wiosną przyszłego roku przystąpimy do modernizacji kolejnej ważnej drogi gminnej nr 250014K "Biedacz - Biadoliny". Odcinek na terenie gminy Borzęcin zostanie poddany gruntownej modernizacji wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono adekwatne środki na ten cel - informuje wójt.
 

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Szkoły z "Aktywnymi Tablicami"
Gmina Borzęcin. Szkoły z "Aktywnymi Tablicami".

2017.12.15 Tablica - Borzecin Gorny 0001Nowy sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych, interaktywnych monitorów dotykowych, głośników i projektorów pojawił się w placówkach oświatowych gminy Borzęcin. To efekt rządowego programu "Aktywna Tablica", w ramach którego Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 999 złotych na realizację zadań wnioskowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy.

- Rządowy Program "Aktywna Tablica" ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. To doskonałe narzędzie wsparcia w zakresie wyposażenia placówek oświatowych, mające znaczący wpływ na poszerzenie możliwości edukacyjnych szkół - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

- Tego typu pomoc dydaktyczna jest cennym narzędziem aktywizującym uczniów. Przyczynia się do rozwijania kompetencji dzieci, zastosowania nowoczesnych narzędzi zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy kształcenia - komentuje Cecylia Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. - Nasz Zespół otrzymał wsparcie finansowe na zakup projektora, tablicy interaktywnej, interaktywnego monitora dotykowego, oprogramowania oraz głośników. Skorzystaliśmy z szansy na doposażenie placówki w nowoczesne technologie. W sierpniu bieżącego roku złożyliśmy wniosek poprzez Urząd Gminy w Borzęcinie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13.999 złotych - dodaje.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( FEAD)
Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( FEAD).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe dla mieszkańców Gminy Borzęcin w ramach Podprogramu 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( FEAD) wydawane będą w dniu 18 grudnia od godz. 9.00- 15.30 przy kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym (Dom Duszpasterski).

Żywność mogą odbierać osoby, które uzyskały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Prrowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017 dla mieszkańców Gminy Borzęcin realizowana jest przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
O stanie oświaty w gminie Borzęcin słów kilka...
O stanie oświaty w gminie Borzęcin słów kilka....

Resize of DSC 0276W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Borzęcin była organem prowadzącym dla: 4-ch publicznych przedszkoli: Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Górnym, Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Dolnym, Publicznego Przedszkola w Bielczy, Publicznego Przedszkola w Przyborowie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie; 4-ch publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Borzęcinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bielczy; 3-ch publicznych gimnazjów: Publicznego Gimnazjum w Borzęcinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Borzęcinie, Publicznego Gimnazjum w Przyborowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, Publicznego Gimnazjum w Bielczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Bielczy. Ponadto w Gminie Borzęcin funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach.

Od 1 września 2017 roku w Gminie Borzęcin w związku z wprowadzoną reformą oświaty oraz malejącą ilością dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli nastąpiła reorganizacja dotychczasowych placówek oświatowych i utworzone zostały w miejscowościach Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny i Bielcza Zespoły Szkolno-Przedszkolne. W Przyborowie taki zespół funkcjonuje już od 2012 roku t.j. od momentu otwarcia przedszkola w tej miejscowości. Dyrektorami nowo powstałych placówek oświatowych są: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – Kinga Białek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – Cecylia Czaja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy – Marzena Kijak, Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie - Jan Kowal.

W bieżącym roku uczniowie naszych szkół mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami zarówno w dziedzinie wyników nauczania, jak również w pozostały dziedzinach życia szkolnego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Szkolne Punkty Informacji i Kariery w Zespołach Szkół
Gmina Borzęcin. Szkolne Punkty Informacji i Kariery w Zespołach Szkół.

Resize of EB71CBD7-0A00-47C8-A388-E9407C63FC32Każdy młody człowiek kończący dany etap edukacyjny staje przed dokonaniem wyboru jaką ścieżkę edukacji kontynuować. Decyzje podjęte na etapie ukończenia gimnazjum czy szkoły podstawowej będą rzutować na dalsze lata kształcenia  i przebieg kariery zawodowej.
Chcąc pomóc młodemu człowiekowi, kończącemu gimnazjum, lub za dwa lata ósmą klasę szkoły podstawowej, gmina Borzęcin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz innymi gminami województwa realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’” współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Borzęcin na realizację projektu w latach 2017 – 2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 102.353,63 złote. Wkład własny stanowi kwotę 11.372,62 złote.

Celem projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć,  umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultatem ma być zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Poetyckie żniwa w Borzęcinie
Kurier Borzęcki: Poetyckie żniwa w Borzęcinie.

2017.12.07 xii regionalny konkurs recytatorski poezji jozefa barana 0105
Dwunasta edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Barana odbyła się pod hasłem: „Poezja jest dla mnie odlewem branym z duszy”. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, rodzinnej miejscowości poety, przyjechało 80 uczniów z 43 szkół regionu, z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, wielickiego i proszowickiego, którzy konkurowali w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna. Oceniające młodych recytatorów jury konkursowe było pod wrażeniem wysokiego poziomu konkursu. – Muszę przyznać, że opiekunowie dzieci i młodzieży wykonali znakomitą pracę – komentował Marek Karwala znawca literatury polskiej, publicysta, od kilkunastu lat juror w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, przewodniczący jury konkursowego w Borzęcinie. – Na pewno dokonali z uczniami analiz i interpretacji tekstu. Widać było, że każdy z uczestników świetnie wiersz rozumiał, oprócz tego wykazali się bardzo dobrą dykcją i mową ciała.
Bardzo dobre przygotowanie uczniów chwalił także sam poeta, Józef Baran. – Dla mnie była to jedna z najlepszy edycji konkursu w Borzęcinie, który przecież co roku stoi na wysokim poziomie. Dziękuję za liczny udział, gratuluję wszystkim wyróżnionym, a przede wszystkim zwycięzcom. Byli dziś fantastyczni – komentował.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Informacja o obowiązujących zasadach segregacji
UWAGA! Informacja o obowiązujących zasadach segregacji.

cf2a243a45a3a25719981a2f5feb12487f38821f138051456f5716bd901e74d4W związku ze stwierdzonymi wieloma przypadkami zaniechania segregacji bądź jej wykonywania w sposób  nieprawidłowy, Urząd Gminy w Borzęcinie przypomina o zasadach segregacji, które obowiązują od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju.
Aktualnie odpady podlegające segregacji dzielone są na cztery frakcje:

Worek niebieski – papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
UWAGA! Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i przekazanie do tut. Urzędu:

- osobiście,
- drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583 G, 32 – 825 Borzęcin,
- pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Ankieta dostępna jest:
- w Urzędzie Gminy w Borzęcinie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej – pokój 24,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce ochrona środowiska pod tytułem gospodarka odpadami LINK DOSTĘPNY TUTAJ

Ankiety dotyczą właścicieli nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie złożyli ankiet.

Share/Save/Bookmark
 
XII Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Barana. Relacja filmowa portalu www.informatorbrzeski.pl
XII Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Barana. Relacja filmowa portalu www.informatorbrzeski.pl.
Borzęcin. XII regionalny konkurs recytatorski poezji Józefa Ba...

Borzęcin. XII regionalny konkurs recytatorski poezji Józefa Barana.

Opublikowany przez Informator Brzeski na 11 grudnia 2017
Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin. Droga "Igloopol - Łazy" po remoncie
Borzęcin. Droga "Igloopol - Łazy" po remoncie.

2017.12.13 droga igloopol-lazy po remoncie 0003Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zrealizowano roboty związane z odbudową kolejnej drogi gminnej na terenie gminy Borzęcin. Prace prowadzono na 500 metrowym odcinku drogi K250038 „Igloopol- Łazy”. W ramach prowadzonych robót uzupełniono ubytki, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wyrównano i uzupełniono pobocza klińcem kamiennym.

- Droga "Igloopol - Łazy", ze względu na stan techniczny wymagała pilnej interwencji. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa w ramach promesy pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak również funduszom budżetu gminy Borzęcin realizacja zadania była możliwa jeszcze w tym roku. Przeprowadzony remont nie tylko powstrzymał dalszą degradację drogi, ale przywrócił komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców, których domostwa usytuowane są w sąsiedztwie drogi - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace sfinansowano w 80% ze środków budżetu państwa. Wkład własny gminy to 20 % kosztów odbudowy drogi.  Wartość poniesionych nakładów zamyka się kwotą 96 tysięcy 623 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowa infrastruktura przy Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy
Nowa infrastruktura przy Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy.

2017.12.13 wiata przy osp bielcza 0006Nowa i oczekiwana od kilku miesięcy infrastruktura przy Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy stała się faktem. Altana, której budowa dobiegła końca z pewnością będzie służyć nie tylko młodzieży korzystającej z oferty świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, ale też innym zorganizowanym grupom i zainteresowanym mieszkańcom, szczególnie w okresie letnim.
Zadanie zrealizowała Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa DreweKS Stanisław Klisiewicz z Borzęcina, a wartość robót zgodnie z umową zamknęła się kwotą 34 431,28 zł brutto.

- Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy, jak sama nazwa wskazuje jest obiektem wielozadaniowym. Łączy wiele istotnych funkcji począwszy od Remizy OSP, przez Świetlicę Ośrodka Kultury i Klub Seniora, na funkcjach związanych z wykorzystaniem sali widowiskowej i zaplecza gastronomicznego, służących organizacji różnego rodzaju zajęć, imprez, wesel, akademii i spotkań kończąc. Nowa infrastruktura w postaci altany z pewnością wpłynie nie tylko na komfort prowadzenia zajęć w sezonie wiosenno - letnim, ale też poszerzy, w sensie organizacyjnym  dotychczasowe horyzonty - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Istotny wkład w realizację inwestycji wniosła sołtys wsi, a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin Anna Choczyńska, która przy współpracy reprezentujących Bielczę radnych Rady Gminy Borzęcin: Pawła Postawy i Tadeusza Prusa koordynowała prace związane z przygotowaniem dokumentacji i realizacją inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 następna > ostatnia >>

Strona 68 z 244
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information