Wtorek, 28 stycznia 2020 r. | imieniny: Walerego, Radomira

Przyborów. Wybudowano nową drogę gminną
Przyborów. Wybudowano nową drogę gminną.

DSC 0840Odbiorem końcowym w dniu 3 grudnia br. zakończono realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej "Zagórze" łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin z drogą gminną Łazy - Rudy Rysie". W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy ciąg komunikacyjny o długości 1556 metrów i szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami o szerokości 2×1 metr przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami 2x0,75 metra. Wykonawcą zadania była firma Usługi Melioracyjno - Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka, a koszt realizowanych robót budowlanych zamknął się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote.

- Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Nowa droga wyprowadzi ruch pojazdów ciężarowych z okolicznych firm i kopalni kruszyw poza mocno eksploatowane drogi powiatowe przebiegające przez zabudowę Borzęcina – Borku, Przyborowa oraz w kierunku Łazów i pozwoli na bezpośrednie włączenie tego ruchu w drogę wojewódzką 768. Ponadto tereny przyległe do budowanego odcinka zyskają układ komunikacyjny, pozwalający na lokowanie tam kolejnych inwestycji przemysłowo-usługowych. Co istotne, nowa droga podniesie wartość, stanowiących własność prywatną przyległych działek – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji zadania łącznie z projektem i wycinką drzew zamknął się kwotą 4 miliony 403 tysiące 742 złote. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 miliony 112 tysięcy 600 złotych. W realizacji inwestycji partycypowały finansowo podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp z o.o.

Nowo wybudowana droga zostanie oddana do użytku za kilka tygodni.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nieodpłatna pomoc w zakresie poradnictwa
UWAGA! Nieodpłatna pomoc w zakresie poradnictwa.

prawo 1563530742Potrzebujesz nieodpłatnej pomocy w zakresie: poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, dla osób bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zakresie prawa konsumenckiego, praw dziecka, praw pacjenta, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego kliknij na link: https://www.powiatbrzeski.pl/.../lista-jednostek-nieodplatnego-wzor-ze-strony.pdf i zapoznaj się z listą oraz danymi kontaktowymi jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla Mieszkańców Powiatu Brzeskiego, w tym gminy Borzęcin uporządkowaną według tematyki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Trwają prace nad projektem budżetu na 2020 rok
Gmina Borzęcin. Trwają prace nad projektem budżetu na 2020 rok.

DSC 0809Od kilku tygodni radni Rady Gminy Borzęcin pracują nad projektem budżetu gminy na 2020 rok przedłożonym przez wójta Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Na sesji Rady Gminy Borzęcin w dniu 28 listopada br. wójt Janusz Kwaśniak przedstawił radnym szczegółową informację w sprawie projektu budżetu z analizą znacznie rosnących wydatków bieżących, związanych z podwyżką wynagrodzenia nauczycieli i płacy minimalnej, które nie mają pokrycia w otrzymanej niższej niż w 2019 roku subwencji oświatowej i mniejszych niż zakładano dochodach budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu treść przedstawionej przez wójta informacji.

"Otrzymaliście Państwo projekt budżetu gminy Borzęcin na 2020 rok. Projekt mocno oszczędnościowy, ale zrównoważony przy założeniu wzrostu dochodów bieżących celem pokrycia kosztów znaczącego wzrostu wydatków bieżących budżetu gminy związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i płacy minimalnej.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące”.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) w artykule trzecim stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Artykuł czwarty tejże ustawy określa, że dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są m.in.: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych), wpływy z opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej) i inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych ustaw. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak. ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku określono wysokość rocznej subwencji ogólnej dla gminy Borzęcin na 2020 rok w wysokości 11 847 001 złotych, z tego:
- subwencja oświatowa w kwocie 6 601 309 złotych,
- część wyrównawcza w kwocie 4 912 874 złote,
- część równoważąca w kwocie 332 818 złotych.

W stosunku do roku 2019 subwencja ogólna wzrosła o 281 866,00 złotych, w tym:
- część oświatowa uległa zmniejszeniu o kwotę 81 887,00 złotych, mimo znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 384 317,00 złotych,
- część równoważąca uległa zmniejszeniu o kwotę 20 564,00 złote.

W przypadku subwencji oświatowej, jej kwota (obniżenie w stosunku do 2019 roku o kwotę 81 887,00 zł) nie pokrywa kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) od 1 września 2019 roku w wysokości 9,6 %, a relacja pomiędzy kosztem wzrostu tych wynagrodzeń kalkulowanych na 2020 rok, a przekazaną subwencją oświatową jest rażąca.
Zmniejszenie subwencji oświatowej dla Gminy Borzęcin na 2020 rok wynosi 81 887,00 złotych. Wzrost kosztów wynagrodzeń nauczycieli w gminie Borzęcin na 2020 rok to kwota 585 184,20 złotych.

Zauważyć należy, że podjęte przez rząd decyzje dotyczące obniżenia stawki podatku PIT z 18 na 17%, jak również zwolnienia pracowników do 26 roku życia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego spowodowały - mimo nieznacznego wzrostu - uszczuplenie spodziewanych dochodów budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o około 420 000 złotych na przyszły rok. W latach ubiegłych udział ten sukcesywnie rósł stanowiąc planowaną kwotę: 3 121 920,00 złotych w 2017 roku, 3 548 650 złotych w 2018 roku, 3 991 862 złote w 2019 roku, 4 018 210 złotych w 2020 roku (na 2020 rok wzrost minimalny w związku z obniżką i zwolnieniem w podatku PIT opisanym powyżej).

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, decyzją rządu wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę z kwoty 2 250 złotych do kwoty 2 600 złotych, co wiąże się z istotnymi skutkami finansowymi w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Borzęcin. Gmina jest największym pracodawcą zatrudniającym we wszystkich podległych jednostkach i instytucjach 309 osób, z tego podwyżką wynagrodzenia minimalnego objętych zostanie 89 pracowników, co stanowi 28,8 % ogółu zatrudnionych. Koszty wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w urzędzie i podległych jednostkach gminy wraz z pochodnymi wyniosą w 2020 roku 495 416 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Janusz Kwaśniak z Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju
Wójt Janusz Kwaśniak z Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju.

IMG 4513Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak został wyróżniony przez Radę Krajową LOK Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”. Okazją do wręczenia odznaczenia były wojewódzkie obchody Jubileuszu 75-lecia Ligi Obrony Kraju, które odbyły się w dniu 5 grudnia br. w Starym Wiśniczu. Podczas uroczystości odznaczono osoby zasłużone dla organizacji. Wręczenia medali dokonał Prezes Ligi Obrony Kraju płk rez. Jerzy Salamucha w asyście Prezesa Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Krakowie Stefana Nawrota.

Z okazji Jubileuszu wójt Janusz Kwaśniak, w imieniu samorządu gminy Borzęcin przekazał działaczom oraz członkom Ligi Obrony Kraju gratulacje i życzenia niegasnącego zapału do pracy, wytrwałości w działaniu oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.

- Obchody tak Dostojnej Rocznicy to powód do radości i dumy. Wieloletnia działalność Ligi Obrony Kraju, mającej ogromne zasługi w kultywowaniu tradycji wojskowych, upowszechnianiu sportów obronnych, a także umacnianiu zdolności obronnych naszego kraju budzi powszechny szacunek i uznanie. Podejmowane inicjatywy przez lata kształtowały postawy patriotyczne wśród młodzieży, zachęcając do społecznego zaangażowania i aktywności, także na terenie gminy Borzęcin, w zakresie funkcjonującego tu od ponad 20 lat klubu strzeleckiego, zrzeszającego dziesiątki sympatyków strzelectwa sportowego – napisał wójt Kwaśniak w okolicznościowym liście gratulacyjnym.

Podczas uroczystości uhonorowano również inne osoby zasłużone dla LOK z powiatu brzeskiego. Medale, oprócz wójta gminy Borzęcin otrzymali także: Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Bogusław Chmielarz, Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Brzesku Marian Lambert oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego LOK w Brzesku Andrzej Gruca.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Droga „Łęki – Zastawie” z nawierzchnią bitumiczną
Gmina Borzęcin. Droga „Łęki – Zastawie” z nawierzchnią bitumiczną.

DSC 0952Zakończono prace związane z remontem drogi „Łęki – Zastawie”. Remont został wykonany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Borzęcin w sprawie korzystania z dróg gminnych do prowadzenia i obsługi wierceń w miejscowości Łęki. W ramach realizowanych prac wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową, poboczami oraz naprawę przepustu. Prace realizowano na odcinku o długości 420 metrów i szerokości jezdni 3 metry.

- Wykonany remont uzbraja układ komunikacyjny dróg gminnych w ciąg o nawierzchni bitumicznej, co znacznie poprawia komfort przemieszczania się dla uczestników ruchu. Zrealizowane prace wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców okolicznych domostw i sołectwa Łęki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz kolejny udowodniło, że mimo czasowych uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami, wszelkie powstałe w skutek poszukiwań szkody są naprawiane i rekompensowane – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ania Gofron i Wiktoria Imiołek Laureatkami Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliusza Słowackiego
Ania Gofron i Wiktoria Imiołek Laureatkami Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliusza Słowackiego.

DSC 8920Laureatki Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliusza Słowackiego pod hasłem „..Ta droga moja- żyć- cierpieć- i tworzyć...” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie zdobyły czołowe miejsca w Konkursie Powiatowym, który odbył się 28 listopada w PiMBP w Brzesku. Spośród wielu uczestników konkursu z powiatu brzeskiego pierwsze miejsce zdobyła reprezentująca Gminę Borzęcin Ania Gofron ze szkoły podstawowej w Borzęcinie Dolnym, trzecie miejsce przypadło w udziale Wiktorii Imiołek z Bielczy.

Laureatkom konkursu gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów, a nauczycielom i rodzicom z Borzęcina Dolnego i Bielczy składamy wyrazy uznania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - aktualizacja z dnia 6.12.2019 r.
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - aktualizacja z dnia 6.12.2019 r..

logo giosObszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 06.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: krakowski, proszowicki, brzeski, bocheński, wielicki, wadowicki, oświęcimski oraz chrzanowski.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: krakowski, wielicki, brzeski, bocheński, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
  • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
  • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
  • W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Pełna treść opracowania Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Awaria magistrali wodociągowej w Przyborowie
UWAGA! Awaria magistrali wodociągowej w Przyborowie.

Zakończenie prac naprawczych przewidziano na późne godziny wieczorne.

Awaria Wodociagu

Share/Save/Bookmark
 
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin.

herb-n1

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Projekty uchwał wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzęcinie:

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! 27 grudnia 2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje
UWAGA!!! 27 grudnia 2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje.

UG-nowyWójt Gminy Borzęcin, Zarządzeniem nr 188/2019, z dnia 4 grudnia 2019 r. ustalił dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek), dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borzęcin. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi 14 grudnia 2019 r. (sobota).
W związku z powyższym 27 grudnia br. Urząd Gminy Borzęcin będzie nieczynny! 14 grudnia br. Urząd Gminy będzie czynny w godz. od 7.30 do 14.30.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
„....Ta droga moja - żyć - cierpieć - i tworzyć....”
„....Ta droga moja - żyć - cierpieć - i tworzyć....”.

DSC 078826 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Juliusza Słowackiego pod hasłem „..Ta droga moja- żyć- cierpieć- i tworzyć...”. Konkurs miał na celu rozbudzić wśród młodzieży zainteresowania literackie i recytatorskie, a także przybliżyć twórczość wielkiego polskiego poety doby romantyzmu określanego jako jednego z Wieszczów Narodowych. Konkurs adresowany był do uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z całej gminy. Każda szkoła miała wytypować trzech zwycięzców do konkursu gminnego. W konkursie udział wzięli uczniowie klas VII i VIII tylko ze szkół w Bielczy i Borzęcinie Dolnym. Uczniowie przygotowali do recytacji dowolnie wybrane utwory poety. Wiersze J. Słowackiego nie należą do utworów łatwych w interpretacji, ale uczestnicy konkursu znakomicie poradzili sobie z ich recytowaniem. Miła i serdeczna atmosfera oraz kameralne grono sprzyjały doskonałemu odbiorowi poezji.

Wiersze oceniała Komisja w składzie: Piotr Kania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Elżbieta Kwaśniewska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie oraz Anna Szafraniec – pracownik GBP w Borzęcinie. Jury dokonując oceny recytacji brało pod uwagę dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację utworu, poprawną dykcję i intonację oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród wszystkich uczestników:

  • I miejsce zdobyła Wiktoria Imiołek z ZSP w Bielczy
  • II miejsce Anna Gofron z Borzęcina Dolnego oraz Amadeusz Bielerzewski z Bielczy
  • III miejsce Amanda Pawlik z Borzęcina Dolnego.

Wyróżnienia otrzymali: Faustyna Rusin i Judyta Postawa z Bielczy a także Paulina Witek z Borzęcina Dolnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a nauczycielom Marii Zając, Renacie Woda i Agnieszce Reczek składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie.

Laureaci wezmą udział w konkursie Powiatowym, który odbędzie się w RCKB w Brzesku 28 listopada.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA!!! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie .

oferta-pracy1Wójt Gminy Borzęcin ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie

I. Nazwa i adres jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Borzęcin 563, 32-825 Borzęcin,

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
1. Nazwa stanowiska : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat – 40 godz. tygodniowo,

III. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
c) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
e) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia,
h) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
i) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3- letni w pomocy społecznej, poprzez staż pracy w pomocy społecznej rozumie się staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (typu regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej), w urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną jak również innych podmiotach realizujących szeroko rozumiane zadania w dziedzinie pomocy społecznej, doradztwa i działań opiekuńczo- wychowawczych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
IX sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja na żywo
IX sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja na żywo.

IX Sesja w dniu 28 listopada 2019 - Wyniki głosowania

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Borzęcin Górny
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Borzęcin Górny.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 2 do 10 grudnia 2019 roku w sołectwie Borzęcin Górny będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wieczorek muzyczny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie
Wieczorek muzyczny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie.

DSCN0178Z okazji Andrzejek Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zorganizowała wieczorek muzyczny dla mieszkańców gminy Borzęcin. Podczas spotkania swój autorski repertuar zaprezentował Jerzy Knap, którego już nie raz mieliśmy zaszczyt gościć. Talent piosenkarski zaprezentowała także Joasia Rams - młoda wokalistka, a zarazem nasza czytelniczka. Gościnnie w spotkaniu wziął udział także Bartosz Borek ze Złotej, który swoim śpiewem i wspaniałą grą na keyboardzie i akordeonie uświetnił nasze wtorkowe popołudnie. Jak zawsze goście dopisali i w doborowym towarzystwie przy filiżance gorącego napoju i ciasteczku mogliśmy słuchać, śpiewać i bawić się do znanych i lubianych utworów, a także nowych - miejmy nadzieje – hitów. Teraz po tak znakomitej zabawie pora na planowanie kolejnych spotkań. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i tak wspaniałą atmosferę.


Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym z wycieczką w teatrze
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym z wycieczką w teatrze.

A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie...

DSC 0943 - Kopia - KopiaDnia 14 listopada 2019 roku wszyscy uczniowie klas V- VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym pod opieką nauczycieli wybrali się do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Celem wycieczki zorganizowanej przez p. Marię Zając był udział w spektaklu teatralnym pt. "Mały Książę", ponadczasowej opowieści Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Muzyczne widowisko, rozgrywane w dwóch aktach

z jednym antraktem, adaptował i wyreżyserował Cezary Domagała.

Kiedy rozbłysły światła reflektorów, na scenie pojawili się aktorzy, a widzowie przenieśli się w inny wymiar czasu i przestrzeni. Podczas awaryjnego lądowania na pustyni Sahara, pilot spotkał małego chłopca – tajemniczego przybysza z innej planety. Ich spotkanie było okazją do przypomnienia o najważniejszych sprawach

w życiu: o miłości, przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie

z zachwytem śledzili historię podróżnika z malutkiej asteroidy, który swobodnie przekraczał granice między światem realnym, a sferą niezwykłości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wycieczka dla najmłodszych uczniów ZSP w Borzęcinie Dolnym
Wycieczka dla najmłodszych uczniów ZSP w Borzęcinie Dolnym.

P1010140Dnia 14 listopada dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I, II i III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym wybrali się na wycieczkę do Brzeska. Wyruszyliśmy z Borzęcina o godzinie 7,45 w kierunku centrum Bibliotecznego na przedstawienie Katolickiego Teatru pt. „ Alladyn ... baśń tysiąca i jednej nocy ". Wspaniała scenografia i doborowa obsada autorska zainteresowała najmłodszych odbiorców spektaklu. Zadowolenie dzieci dotarły do budynku straży pożarnej w Brzesku. Komendant i jego pracownicy, przybliżyli dzieciom swoją pracę. Zademonstrowano zbiórkę i wyjazdu do wypadku. Omówiono sprzęt strażacki, różnorodne samochody, łodzie, sprzęt gaśniczy. W ciekawy sposób zapoznano maluszków z pracą strażaków. Muzeum Ziemi Brzeskiej to kolejny punkt programowy naszej wycieczki. Pan przewodnik w interesujący sposób opowiedziała historię powstania muzeum. Pokazał i omówił eksponaty i obrazy muzealne.

Po posiłku w McDonald’s udaliśmy się do komendy Policji w Brzesku. Tam powitali nas policjanci. Oglądaliśmy ćwiczenia psa policyjnego pod nadzorem jego opiekuna. Następnie pani policjantka oprowadziła nas po budynku. Pokazała na komendzie miasto poprzez monitoring, osadzonego w celi, broń, naboje oraz samochody policyjne. Dzieci siedziały za kierownicą samochodu policyjnego. Każdy uczestnik na pamiątkę odbił swój paluszek na karteczce i zabrał odcisk palca do własnego domu. Na koniec poczęstowano uczestników cukierkami, aby słodko wspominać pobyt na policji. Pełni wspaniałych wrażeń wróciliśmy do Borzęcina Dolnego o godzinie 14:45.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Narodowe Święto Niepodległości w Borzęcinie Dolnym
Narodowe Święto Niepodległości w Borzęcinie Dolnym.

images/niep/DSC_0925_-_Kopia.jpg12 listopada 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym odbyła się akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem ,,Pieśń o Tej, co nie zginęła”. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy V pod opieką nauczyciela historii. Asystę sztandaru szkoły zapewnili uczniowie klasy VIII. Motywem przewodnim akademii były pieśni powstańcze, religijne i patriotyczne powstające w okresie zaborów. Wśród utworów muzycznych, które budziły w sercach Polaków siłę, zagrzewały do walki, towarzyszyły w boju wymienić należy przede wszystkim ,,Warszawiankę „ i ,,Marsz strzelców z 1863 r.” oraz utwór ,,Wizja szyldwacha”. Pieśnią umilającą czas wytchnienia po trudach walki był na przykład utwór ,,Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. Pieśni towarzyszyły Polakom także na emigracji. Należy tu wspomnieć nostalgiczny ,,Polonez Ogińskiego”, czy ,,Marsz Polonia”. Pieśni takie jak ,,Rozkwitały pąki białych róż” pomagały pokonać ból i rozpacz po stracie najbliższych. Wreszcie ,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” ,czy ,,Pierwsza kadrowa” umacniały wiarę w zmartwychwstanie Polski.

Pieśni patriotyczne towarzyszyły Polakom przez cały okres od zniewolenia do wyzwolenia odgrywając istotną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków, tym samym przyczyniając się do przetrwania narodu, który mógł odbudować na nowo swoje państwo.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwach: Borzęcin Dolny i Jagniówka
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwach: Borzęcin Dolny i Jagniówka.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 28 do 29 listopada 2019 roku w sołectwach: Borzęcin Dolny i Jagniówka będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Bielcza
UWAGA! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w sołectwie Bielcza.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 26 do 29 listopada 2019 roku w sołectwie: Bielcza będzie prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 248
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information